* dawniej Ziołowa Apteka (ZiolowaApteka.pl)
przejdź do kasy suma: 0,00 zł

Regulamin zakupów

REGULAMIN INTERNETOWEGO SKLEPU ZIELARSKO-MEDYCZNEGO

ZIOLOWA.pl

 

§1

Definicje

1. Regulamin - niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013.1422).

2. Kupujący - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu na zasadach określonych w Regulaminie.

3. Konsument - Kupujący będący osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, dokonujący u Sprzedającego zakupu w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Sprzedający – Centrum Zielarsko-Medyczne Osłowska-Skwira Talarek sp.j., ul. Wojska Polskiego 45C-D , 87-100 Toruń, NIP 8792702324, REGON:380354893.

Internetowy sklep zielarsko-medyczny ZIOLOWA.pl, prowadzony jest przez Centrum Zielarsko-Medyczne Osłowska-Skwira Talarek sp.j., ul. Wojska Polskiego 45C-D, 87-100 Toruń, posiadający zezwolenie Wojewódzkiego   Inspektoratu Farmaceutycznego w Bydgoszczy delegatura w Toruniu nr WIFBY- DT.8560.1.3.2018 na prowadzenie sklepu zielarsko-medycznego.

Dane do kontaktu ze Sprzedającym:

Centrum Zielarsko-Medyczne Osłowska-Skwira Talarek sp.j.

ul. Wojska Polskiego 45C-D,

87-100 Toruń

Telefon: (+48) 56 6572072

Fax: (+48) 56 6572072

Adres e-mail: sklep@ziolowa.pl


5. Produkt - rzecz ruchoma, prezentowana w Internetowym sklepie zielarsko-medycznym ZIOLOWA.pl i której dotyczy umowa sprzedaży.

6. Koszyk - lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.

7. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży produktów w rozumieniu art. 535 ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem Internetowego sklepu zielarsko-medycznego ZIOLOWA.pl.

8. Internetowy sklep zielarsko-medyczny (Sklep) - serwis internetowy dostępny pod adresem www.ziolowa.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć Zamówienie.

9. Zamówienie - oświadczenie woli Kupującego określające w szczególności jednoznacznie rodzaj i ilość produktów, zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży.

§2

Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy ZIOLOWA.pl prowadzony przez Sprzedającego prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów.

2. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

3. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

4. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

5. Towary dostępne w Sklepie są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

6. Sklep nie prowadzi sprzedaży produktów leczniczych, suplementów diety i innych produktów przedsiębiorcom prowadzącym apteki i hurtownie farmaceutyczne

7. Klient zobowiązany jest do:

a) niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.
b) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń.
c) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz Sprzedającego.
d) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.
e) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem, postanowieniami Regulaminu oraz ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

§3

Zamówienia

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

a) poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,
b) poprzez e-mail na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,
c) telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt, z zaznaczeniem, że dopiero potwierdzenie zamówienia poprzez wiadomość e-mail bądź wiadomość sms będzie równoznaczna z zawarciem umowy sprzedaży

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu.

4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie w link potwierdzający w mailu przysłanym Klientowi przez Sklep.

5. W trakcie składania zamówienia Kupujący podaje dane osobowe - w tym numer telefonu - oznaczone jako obowiązkowe, stosownie do przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14.03.2008 r. w sprawie warunków wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych.

6. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma w każdej chwili prawo i możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych.

7. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać, co najmniej, następujące czynności, w oparciu o wyświetlane komunikaty oraz informacje dostępne na stronie:
a) dodanie do koszyka produktu;
b) wybór rodzaju dostawy;
c) wybór rodzaju płatności;
e) złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku "Zamawiam i płacę".

8. W trakcie składania zamówienia - do momentu naciśnięcia przycisku "Zamawiam i płacę" Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru produktu.

9. Po podaniu przez Kupującego niezbędnych danych wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia zawierające informacje dotyczące:
a) przedmiotu zamówienia,
b) cen jednostkowych oraz łącznej ceny zamawianych produktów oraz kosztów dostawy,
c) wybranego sposobu i miejsca dostawy.

10. W celu wysłania zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji Regulaminu, Polityki prywatności, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku "Zamawiam i płacę".

11. Informacje o produktach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Szczegółowy opis produktu może nieznacznie różnić się od tego co jest napisane na opakowaniu produktu.

12. Wysłanie zamówienia przez Kupującego stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedającym umowy sprzedaży zgodnie z treścią Regulaminu.

13. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą wszystkie istotne elementy zamówienia i jest wyłącznie potwierdzeniem otrzymania zamówienia.

14. Umowę uważa się za zawartą z momentem otrzymania informacji o zapłacie za dokonane zamówienie.

15. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.

16. Kupujący mogą uzyskać dostęp do Regulaminu jako integralnej części umowy, w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej ZIOLOWA.pl, pobrać go i sporządzić jego wydruk.

17. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie istotnych postanowień umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji następuje poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail potwierdzenia zamówienia, specyfikacji oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej produkty, faktury VAT bądź paragonu.

18. Sprzedający w szczególnych przypadkach może kontaktować się z Kupującym wykorzystując adres e-mail lub telefon Kupującego w celu korzystnej dla Kupującego modyfikacji zamówienia.

§4

Płatności

1. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest na stronie Koszt dostawy.

2. Klient ma do wyboru dwie formy płatności określone w zakładce Formy płatności:

a) Płatność przelewem na konto bankowe firmy
b) Płatność przez system płatności elektronicznych PayU

3. Realizacja zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych następuje po zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na koncie Sprzedającego.

4. Ceny przesyłek, pakowania i opakowań określone są w zakładce Koszt dostawy.

5. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

6. Zamówienia niepotwierdzone lub nieopłacone w ciągu 7 dni od chwili złożenia mogą zostać anulowane lub Sprzedający będzie kontaktować się z Kupującym wykorzystując adres e-mail lub telefon Kupującego  w sprawie ewentualnej realizacji zamówienia.

§5

Wysyłka towaru

1. Zamówiony towar Sprzedający  wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej) lub w szczególnych przypadkach udostępnia do odbioru przez Kupującego w siedzibie firmy.

2. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji. Termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sprzedającego.

3. Termin otrzymania zamówionych produktów obejmuje czas sprowadzenia produktu do Sklepu, czas realizacji zamówienia i czas dostarczenia zamówionych produktów przez kuriera InPost i wynosi na terenie Polski od 2 do 5 dni roboczych. W przypadkach jeśli termin otrzymania zamówienia uległby przedłużeniu Sprzedawca poinformuje Kupującego o tym fakcie mailowo lub telefonicznie.

§6

Odbiór osobisty

1. Klient ma możliwość złożenia zamówienia i odebrania towaru osobiście w siedzibie sklepu stacjonarnego (ul. Wojska Polskiego 45C-D, 87-100 Toruń). Należy wybrać odpowiednią opcję w momencie składania zamówienia.

2. Klient otrzyma wiadomość w momencie skompletowania zamówienia i gotowości do jego odbioru.

3. Od chwili otrzymania wiadomości potwierdzającej gotowość do odbioru, Klient ma 48 godzin (dwa dni robocze) na odbiór zamówienia. Po upływie tego czasu, zamówienie może ulec anulowaniu.

4. W przypadku odbioru osobistego, płatność jest wykonywana na miejscu w sklepie stacjonarnym. Dostępne formy płatności na miejscu to gotówka i płatność za pomocą terminala.

§7

Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży

1. Konsumentowi przysługuje, na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta prawo do odstąpienia od umowy, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. ustawy o prawach konsumenta.

2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta dostępny poniżej. Skorzystanie z wzoru formularza odstąpienia od umowy jest zalecane, jednak nie jest to obowiązkowe.

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

–    Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]

–    Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

–    Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

–    Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

–    Adres konsumenta(-ów)

–    Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

–    Data

(*) Niepotrzebne skreślić.


4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Konsument musi poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia w formie pisemnej wysłanego pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.

5. Konsument może również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie pocztą elektroniczną na adres sklep@ziolowa.pl.

6. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

7. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

8. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

9. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko na adres wskazany w Regulaminie - Dane do kontaktu ze Sprzedającym §1 punkt 4.

10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie lub całkowitą utratę wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy, a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

11. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego (odbiór osobisty w ciągu 2 dni roboczych), Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art. 33 ustawy o prawach konsumentów.

12. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu systemu płatności PayU lub przelewem bankowym, który nie wiąże się dla klienta z żadnymi kosztami.

13. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

14. Konsumentowi zgodnie z art 38 ustawy o prawach konsumentów nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, której przedmiotem jest produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

15. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie warunków wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza Kupujący ma możliwość odstąpienia od umowy w terminie 10 dni od dnia dostawy produktu leczniczego, bez ponoszenia kosztów innych niż bezpośrednie koszty zwrotu.

16. Kupującemu nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, której przedmiotem są produkty lecznicze i wyroby medyczne. Produkt leczniczy lub wyrób medyczny może być, zgodnie z art. 96 ust.6 ustawy z dnia 6.09.2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2008 r Nr 45 poz.271 z późniejszymi zmianami), zwracany wyłącznie z powodu wady jakościowej lub niewłaściwego jego wydania.

§8

Reklamacje towarów

1. Zaleca się sprawdzenie zawartości przesyłki w obecności pracownika firmy kurierskiej w chwili jej dostarczenia oraz sporządzenie protokołu reklamacyjnego. Sprawdzenie zawartości przesyłki w obecności pracownika firmy kurierskiej jest bezpłatne i należy do jego obowiązków.

2. Jeżeli doręczana przesyłka jest wyraźnie uszkodzona (widać ślady zalania, znacznego wgniecenia, naddarcia opakowania itp.) zaleca się odmowę jej przyjęcia. W takim przypadku przesyłka zostanie natychmiast zwrócona do sklepu w celu wyjaśnienia sprawy oraz ponownego dostarczenia zamówionych produktów.

3. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Kupującego na zasadach określonych w przepisach art. 556 - 576 Kodeksu cywilnego za wady fizyczne i prawne (rękojmia). Kupujący na zasadach określonych w powyższych przepisach ma prawo żądania odpowiednio: usunięcia wady, wymiany rzeczy na wolną od wad, obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.

4. Reklamacje należy kierować na adres mailowy sklep@ziolowa.pl. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby nie było to możliwe, do poinformowania w tym terminie o czasie rozpatrzenia reklamacji.

5. Sprzedający nie udziela Kupującemu gwarancji w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego, natomiast przekazuje gwarancje udzielone przez producentów dla produktów znajdujących się w aptece lub informuje o takich gwarancjach.

§9

Ochrona prywatności

1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Konsumentów sklepu jest Sprzedający.

2. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący może wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu przesyłania ankiet dotyczących opinii na temat transakcji dokonywanej przez Kupującego w Sklepie oraz informacji marketingowych w formie newslettera.

3. Konsument ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

4. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w Polityce prywatności.

§10

Własność intelektualna

1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

§11

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony.

3. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu.

4. Informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana Klientowi na adres email wskazany w zamówieniu.

5. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich publikacji w sposób określony w ust. 3.

6. Sklep uznaje, iż Klient zaakceptował zmiany regulaminu, jeśli nie wypowiedział umowy do końca upływu okresu wskazanego w ust. 5.

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne, w szczególności ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013.1422), ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014. 827), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2014.1182) Kodeksu cywilnego. ustawy z dnia 6 września 2001r Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2008 r Nr 45 poz.271 z późniejszymi zmianami), Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie warunków wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza (Dz.U. z 2008r. Nr 60, poz. 374).

Informacja dotycząca każdego produktu
Uwaga! Zgodnie z prawem UE informacje na temat właściwości suplementu diety oraz jego składników nie mogą sugerować właściwości leczniczych i efektów fizjologicznych charakterystycznych dla produktów leczniczych jak również nie mogą przypisywać jakiemukolwiek środkowi spożywczemu właściwości zapobiegania chorobom lub leczenia chorób ludzi bądź też odwoływać się do takich właściwości. Niniejszym informujemy, że produkt(y) widoczny(e) na tej stronie nie leczy(ą), nie zapobiega(ją) chorobom i nie wywołuje(ą) efektów fizjologicznych charakterystycznych dla produktów leczniczych.
Czy chcesz dowiedzieć się
o naszych promocjach?
Bestsellery - TOP10
SELEN KROPLE SELENOWE SEL-BRCA1 15ML

SELEN KROPLE SELENOWE SEL-BRCA1 15ML

39,90 zł
szt.
GLICEO-MED, MYDŁO NATURALNE, 90 G

GLICEO-MED, MYDŁO NATURALNE, 90 G

12,00 zł
szt.
SKRZYP ZIELE 50g KAWON

SKRZYP ZIELE 50g KAWON

5,90 zł
szt.
KRWAWNIK ZIELE 50g KAWON

KRWAWNIK ZIELE 50g KAWON

5,90 zł
szt.
POKRZYWA LIŚĆ 50g KAWON

POKRZYWA LIŚĆ 50g KAWON

5,50 zł
szt.
PERZ KŁĄCZE 50g KAWON

PERZ KŁĄCZE 50g KAWON

4,90 zł
szt.
JEMIOŁA ZIELE 50 g DARY NATURY

JEMIOŁA ZIELE 50 g DARY NATURY

4,90 zł
szt.
BEZ CZARNY KWIAT 50g KAWON

BEZ CZARNY KWIAT 50g KAWON

6,90 zł
szt.
BRZOZA LIŚĆ  50g KAWON

BRZOZA LIŚĆ 50g KAWON

4,90 zł
szt.
do góry
ZIOLOWA.pl, dawniej Ziolowa Apteka - ziolowaapteka.pl
Centrum Zielarsko-Medyczne Osłowska-Skwira-Talarek sp.j.
ul. Wojska Polskiego 45C-D, 87-100 Toruń
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl